Huisregels

Danzig Den Haag

In onderstaand reglement vindt u de huisregels, die binnen ons bedrijf van kracht zijn. U bent verplicht u aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

HUISREGLEMENT DANZIG

Op het terrein en in het gebouw van Danzig is onderstaand reglement van kracht. Door het betreden van het terrein of het gebouw van Danzig verklaart u zich met dit reglement bekend te zijn en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot volledige naleving daarvan.

1.  Minimale leeftijd en legitimatie

 • Bezoekers dienen minimaal 21 jaar te zijn op vrijdagen en zaterdagen. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd. Dit is bij wet geregeld per 1-1-2005.
 • Bezoekers dienen minimaal 19 jaar te zijn op studentenavonden. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie en studentenpas te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie en studentenpas te tonen, worden geweigerd. Dit is bij wet geregeld per 1-1-2005.

2.  Weigeringsgronden ten aanzien van kleding

 • Dresscode: De organisatie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. De Danzig is een club die zich richt op de jonge, trendy en modebewuste bezoeker. Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.
 • Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben. Dit houdt als volgt in:
 • –  geen sportkledingen en sportschoenen;
 • –  geen caps;
 • –  geen kapotte kleding;
 • –  geen onzedelijke kleding;
 • –  geen aanstootgevende oorbellen;
 • –  geen zichtbare tatoeages;

2.  Overlast

 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

3.  Alcohol

 • Het is niet toegestaan aan personen jonger dan 18 jaar drank te gebruiken met een hoger alcoholpercentage dan 14,9 %. Aan personen van 18 jaar en ouder is dit wel toegestaan. Mocht een persoon, ouder dan 18 jaar, drank verstrekken met meer dan 14,9% alcohol aan een persoon jonger dan 18 jaar en hij/zij berokkend daarmee schade in welke vorm dan ook aan Danzig, dan zal deze schade worden verhaald op de betreffende persoon.

4.  Drugs

 • Het bezit of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden van drugs is bij en in Danzig ten strengste verboden. Indien u in het bezit blijkt te zijn van wapens en/of drugs worden deze goederen direct op eerste verzoek door u aan ons afgegeven en wordt e.e.a. afgehandeld conform de instructie en/of richtlijnen van Politie en Justitie.

5.  Steek- en vuurwapens

 • Het bij zich dragen van wapens of munitie (vernoemd in de wapenwet) en of voorwerpen die als wapen kunnen dienen zijn in en bij Danzig ten strengste verboden.

6.  Houding bezoeker aan de deur

 • Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en gedrag).
 • Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd. In bewaring gegeven goederen/zaken worden maximaal 2 maanden bewaard, waarna zij zullen worden vernietigd.

7.  Vernieling en Vandalisme

 • Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, worden in het vervolg de toegang geweigerd.
 • Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.

8.  Groepen en reserveringen

 • We behouden ons het recht voor groepen groter dan 6 te weigeren.
 • Danzig dient voortdurend veiligheidsmaatregelen te treffen om de openbare orde en de veiligheid van de bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen. Zodra de omvang van een groep of spanningen daartoe aanleiding geven, zal vanaf dat moment aan potentiële leden van dergelijke groepen de toegang tot de uitgaansgelegenheid worden geweigerd.
 • Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.

9. Recht van weigeren

 • Indien het binnen te druk is of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.
 • Vanwege grote drukte op zaterdag kan, in verband met de veiligheid, maar een beperkt aantal nieuwe klanten worden toegelaten. Klanten die dan de toegang wordt ontzegd, nodigen wij ter kennismaking uit op de vrijdag.

10. Besloten Feesten

 • Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.
 • Besloten party’s zullen apart worden geafficheerd en bekend worden gemaakt d.m.v. flyers en de website.

11. Toegang

 • Elke toezichthouder / bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich na binnentreden van Danzig direct bij de bedrijfsleiding / directie te legitimeren. Art 5:12 Algemene wet Bestuursrecht.
 • Bij constatering van niet-naleving van dit reglement, waarbij uw betrokkenheid wordt vermoed, verbindt u zich nu reeds voor alsdan om op eerste verzoek van onze portier/toezichthouder met hem mee te gaan en eventueel over het betreffende geval te worden gehoord.
 • Over toepassing van de huisregels is geen discussie mogelijk tijdens de avond. Voor eventuele op en of aanmerkingen kan men zich uitsluitend schriftelijk (binnen 14 dagen) wenden tot de directie.
 • Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie geluid en/of beeldmateriaal te maken in en om Danzig.
 • Bij gebleken niet nakoming van enige bepaling uit dit reglement kan u de toegang, voor een bepaalde periode, worden geweigerd of ontzegd.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
 • Van onze bezoekers in en voor Danzig verwachten wij een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die tijdens een bezoek aan Danzig aanwezig zijn. Danzig streeft te allen tijde een multicultureel vriendelijke sfeer na.

12.  Consumptie

 • Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Na 01.00 uur mag er geen drank meer buiten genuttigd worden.

13.  Garderobe

 • Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de garderobe verplicht vanaf 23.00 uur.
 • Kleding kan tegen betaling in bewaring worden gegeven bij de garderobe. U ontvangt daar een bewijsnummer of badge van afgifte. De vaste prijs van de garderobe is € 1,00 per item. Gebruik van de garderobe stellen wij verplicht voor alle bezoekers.
 • Zonder ontvangstbewijs wordt geen enkel item teruggegeven. Bij verlies van het ontvangstbewijs bent u verplicht tot het einde van de avond te wachten; wij zullen dan proberen uw item(s) terug te vinden. Wij aanvaarden in het geval van verlies van het ontvangstbewijs echter geen enkele aansprakelijkheid.
 • Gebruik van de garderobe is op eigen risico. De garderobe is niet verantwoordelijk voor enig verlies van jassen, tassen, helmen of paraplu’s. Uiteraard doen wij ons uiterste best om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Bij verlies t.g.v. van grove nalatigheid van het garderobe personeel is de maximale aansprakelijkheid per item beperkt tot de aantoonbare dagwaarde van het item (d.m.v. het overleggen van een kopie van de aankoopbon) en gemaximaliseerd tot € 150,00 excl. BTW.

14.  Eigendommen bezoeker

 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.

15.  Eigendom Danzig

 • U mag eigendommen van Danzig niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/of beschadigen. Dit geldt ook voor flessen of glazen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten.

16.  Calamiteiten

 • Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.

17.  Klachten

 • Om zoveel mogelijk uw prettige en veilige verblijf in Danzig te waarborgen, worden ieders gedragingen getoetst aan de inhoud van dit reglement. Mocht u toch klachten hebben over de toepassing daarvan door ons personeel, dan kunt u daarmee terecht bij de receptie/infobalie.

18.  Camera’s

 • Voor uw en onze veiligheid houden wij mede toezicht door middel van camera’s. In geval van calamiteiten zullen de opgenomen beelden gebruikt worden ter identificatie.

19.  EHBO

 • Indien u hulp wenst van de EHBO van Danzig, dient u de aanwijzingen van de dienstdoende hulpverlener strikt op te volgen.
 • De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsuren welke zijn veroorzaakt middels geweld door eigen toedoen of toegebracht door derden, niet zijnde personeel van Danzig, of die welke het directe of indirecte gevolg zijn van het gebruik van alcohol of drugs.

20.  Algemeen

 • Het is niet toegestaan flyers, affiches of ander promotiemateriaal binnen of buiten Danzig te verspreiden zonder toestemming.
 • In ons bedrijf wordt meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in Danzig geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken. Oordopjes zijn verkrijgbaar in Danzig.
 • Het is verboden binnen te roken. Bij overtreding zult u worden aangesproken op uw gedrag en kan u de toegang worden ontzegd. U kunt gebruik maken van ons terras op aanwijzing van ons personeel. Indien de deur gesloten is, kan er niet meer buiten gerookt worden op aanwijzing van ons personeel.
 • Toiletruimten zijn voor individueel gebruik en bedraagt € 0,50 per keer. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan. Het is tevens verboden om glazen en/of flesjes mee het toilet in te nemen of ermee naar buiten te lopen.
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de directie van Danzig alsnog over mogelijk te nemen maatregelen.
 • Bij het niet naleven van (een of meer van) bovenstaande huisregels is het de gastheren toegestaan bij monde van de exploitant desbetreffende perso(o)n(en) de toegang tot de zaak te ontzeggen en kan het lidmaatschapspas worden ingenomen.